Skip to content

"Βασική εκπαίδευση χειριστών ΣμηΕΑ – Απόκτηση διπλώματος Α1/Α2/Α3"

Λήξη εγγραφών: 08/12/2023

Έναρξη προγράμματος: Δεκέμβριος 2023

ECTS: 2

Δίδακτρα: 370€ (για εξέταση στην κατηγορία πτυχίου Α1/Α3) και 420€ (για εξέταση στην κατηγορία πτυχίου Α1/Α2/Α3)€

2 εβδομάδες

Ελληνικά

Δια ζώσης, Εξ’ αποστάσεως (e-learning)

Πιστοποιητικό: Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Γλώσσα προγράμματος: Ελληνική

Διάρκεια: 2 εβδομάδες (2 ECTS)

Μέθοδος Εκπαίδευσης: Μικτή μέθοδος υλοποίησης (εξ αποστάσεως & διά ζώσης)

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Διονύσιος Καλύβας, Καθηγητής του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Έμπειρους ή/και νέους παραγωγούς.
 • Γεωπόνους, με ή χωρίς καθόλου εργασιακή εμπειρία.
 • Μηχανικούς (Πολιτικούς, Μεταλλειολόγους, Αρχιτέκτονες, Τοπογράφους κ.α.).
 • Όσοι επιθυμούν να μάθουν το βασικό χειρισμό ενός ΣμηΕΑ και να αποκτήσουν επίσημη πιστοποίηση χειριστή.

 

Εκπαιδευτικοί – μαθησιακοί στόχοι προγράμματος:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση:

Α. Γνώσεις

 • Γνώση της νομοθεσίας που διέπει τη χρήση των drones και των απαιτήσεων για την απόκτηση αδειών χειριστή.
 • Κατανόηση της τεχνολογίας των drones, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων τους, του συστήματος ελέγχου, της κάμερας και της πτήσης.
 • Κατανόηση των βασικών αρχών της αεροδυναμικής και των επιδράσεων των διαφόρων καιρικών συνθηκών στην πτήση των
 • Ικανότητα να χειρίζονται το drone, να εκτελούν βασικές εντολές, όπως απογείωση, προσγείωση, πτήση και περιστροφή.
 • Ικανότητα να αναγνωρίζουν τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση του drone και να αναζητούν λύσεις.

Β. Δεξιότητες

 • Καλύτερος συντονισμός ματιού-χεριού και κατανόηση της χρήσης του χειριστηρίου για τον έλεγχο του drone.
 • Ανάπτυξη της αντίληψης του περιβάλλοντος και των δυνητικών κινδύνων κατά τη διάρκεια της πτήσης του drone.
 • Ανάπτυξη της αντίληψης του χρόνου αντίδρασης για τη λήψη αποφάσεων σε κρίσιμες καταστάσεις κατά την πτήση του drone.
 • Ανάπτυξη της ικανότητας να επεξεργάζονται πολλαπλές πληροφορίες και να αντιδρούν γρήγορα σε καταστάσεις που απαιτούν αντίδραση.
 • Βελτίωση της αντίληψης του χώρου και των αντικειμένων γύρω από το
 • Βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων και της αντίληψης των χειρισμών που απαιτούνται για τη διαχείριση του drone.

Γ. Ικανότητες

 • Επιμονή και αυτοπεποίθηση στην επίλυση προβλημάτων.
 • Κριτική σκέψη και ανάλυση της πληροφορίας.
 • Δημιουργικότητα και καινοτομία.
 • Συνεργατικότητα και επικοινωνία με άλλους.
 • Διαχείριση του χρόνου και της πίεσης.
 • Αναγνώριση και διαχείριση των συναισθημάτων τους.
 • Αυτοεκτίμηση και αυτοαναγνώριση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών τους.
 • Συνέπεια και αφοσίωση στους στόχους τους.

 

Βασικές Πληροφορίες

Επιστημονική ομάδα:

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Διονύσιος Καλύβας, Καθηγητής (Αξιολόγησης Γαιών – Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στη Γεωργία και Χωρικής Ανάλυσης) του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν:

Ο Κωνσταντίνος Σούλης, Επίκουρος Καθηγητής (Γεωπληροφορικής και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και το Περιβάλλον) του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Στυλιανός Γεροντίδης, Ειδικό Τεχνικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Αντώνιος Καββαδίας, επιστημονικός συνεργάτης στην Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχοντας σε προγράμματα που σχετίζονται με εφαρμογές GIS και Τηλεπισκόπησης.

Ο Βασίλειος Σκληρός, επιστημονικός συνεργάτης στην Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχοντας σε προγράμματα που σχετίζονται με θέματα drone.

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

 • να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.
 • να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση (η εξέταση θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας E-class ΚΕΔΙΒΙΜ με ερωτήσεις Σωστού/Λάθους, πολλαπλών απαντήσεων και μελέτες περιπτώσεων).
 • να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι την έναρξη του προγράμματος.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΓΠΑ.

Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Αιτήσεις στο πρόγραμμα – Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι 370€ για εξέταση στην κατηγορία πτυχίου Α1/Α3 και 420€  για εξέταση στην κατηγορία πτυχίου Α1/Α2/Α3, και πρέπει να καταβληθεί πριν την έναρξη του προγράμματος προκειμένου να κατοχυρωθεί η συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Όσοι δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα έως τις 26.11.2023, δικαιούνται λόγω πρώιμης εγγραφής (early entry):

 • έκπτωση 19% και κατά την πληρωμή θα πρέπει να καταθέσουν 300€ για εξέταση στην κατηγορία πτυχίου Α1/Α3 (και όχι 370€).
 • έκπτωση 17% και κατά την πληρωμή θα πρέπει να καταθέσουν 350€ για εξέταση στην κατηγορία πτυχίου Α1/Α2/Α3 (και όχι 420€).

Επιπλέον εκπτώσεις για:

 • φοιτητές (προπτυχιακοί–μεταπτυχιακοί): Έκπτωση 19% – Δίδακτρα 300€ & Έκπτωση 17% – Δίδακτρα 350€.
 • άνεργοι: Έκπτωση 19% – Δίδακτρα 300€ & Έκπτωση 17% – Δίδακτρα 350€.
 • δημόσιοι υπάλληλοι: Έκπτωση 19% – Δίδακτρα 300€ & Έκπτωση 17% – Δίδακτρα 350€.
 • μέλη του ΓΕΩΤΕΕ: Έκπτωση 19% – Δίδακτρα 300€ & Έκπτωση 17% – Δίδακτρα 350€.

Οι εκπτωτικές πολιτικές και η πρώιμη εγγραφή (early entry) δεν συνδυάζονται. Οι ενδιαφερόμενες/ενδιαφερόμενοι καταθέτουν το ανωτέρω ποσό στον παρακάτω λογαριασμό, στον οποίο δικαιούχος είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΓΠΑ, αναφέροντας απαραίτητα το όνομά τους, τον κωδικό ΕΛΚΕ του έργου  (Κωδικός: 450.0037) και την αιτιολογία (π.χ. εξέταση στην κατηγορία πτυχίου Α1/Α3 ή Α1/Α2/Α3).

Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό με IBAN GR 2801100400000004001883448

Το αποδεικτικό κατάθεσης επισυνάπτεται στην αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα  του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΓΠΑ.

Εισαγωγή

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Βασική εκπαίδευση χειριστών ΣμηΕΑ – Απόκτηση διπλώματος Α1/Α2/Α3» διάρκειας 50 διδακτικών ωρών (2 ECTS) το οποίο θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως (Σύγχρονη και Ασύγχρονη εκπαίδευση) μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης του E-class ΚΕΔΙΒΙΜ και Διά Ζώσης (απαιτείται η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων).

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Διονύσιος Καλύβας, Καθηγητής του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σκοπός

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η προώθηση της γνώσης των Συστημάτων Μη επανδρωμένων Αεροσκαφών, του τρόπου σχεδιασμού μιας ασφαλούς πτήσης και του σχεδιασμού πτήσεων με σωστές παραμέτρους ανάλογα με τον σκοπό και τους στόχους της πτήσης.

Το πρόγραμμα αυτό παρέχει τη δυνατότητα στους επιμορφούμενους, ακόμα και αν δεν έχουν καμία προηγούμενη εμπειρία, να εξοικειωθούν με την χρήση των ΣμηΕα, να αποκτήσουν δίπλωμα χειριστή Α1/Α3 και Α2 κατηγορίας και να είναι σε θέση να σχεδιάσουν σωστά μια πτήση ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο θα πραγματοποιηθεί.

Ο τρόπος εκμάθησης θα περιλαμβάνει βασικούς ορισμούς και γνώσεις για τις τεχνολογίες αυτές αλλά και επίδειξη της λειτουργίας με διά ζώσης εκπαίδευση. Θα δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να σχεδιάσουν μια πραγματική πτήση, να την υλοποιήσουν καθώς και να εκπαιδευτούν σε βασικούς χειρισμούς των ΣμηΕΑ με πρακτική εξάσκηση.

Τέλος, θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους εκπαιδευόμενους να εξεταστούν για την απόκτηση διπλώματος χειριστή ΣμηΕΑ κατηγορίας Α1/Α3 και Α2.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Οι ανάγκες που εξυπηρετεί το πρόγραμμα είναι:

 • Εκπαίδευση Γεωπόνων, Γεωλόγων, Δασολόγων, Περιβαλλοντολόγων, Τοπογράφων, Μηχανικών.
 • Εκπαίδευση γενικά όσων θέλουν να εξοικειωθούν με τις τεχνολογίες των ΣμηΕΑ, στις βασικές έννοιες των ΣμηΕΑ, της πτήσης και στην απόκτηση διπλώματος χειριστή κατηγορίας Α1/Α3 και Α2.

Οι καινοτομίες που θα έχει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι:

 • Πρακτική διά ζώσης εκπαίδευση στη χρήση ΣμΕΑ.
 • Διαφοροποίηση του σχεδιασμού μιας πτήσης ανάλογα με τους σκοπούς της πτήσης.

 

Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

 

Δομή εκπαιδευτικού προγράμματος

Τίτλος διδακτικής ενότηταςΤίτλος υποενότηταςΔιάρκεια σε ώρεςECTS
 

1. ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ DRONES

 

1.1 Εξήγηση των βασικών αρχών της πτήσης

80,32
 

1.2 Περιγραφή των τύπων

drone

 

1.3 Περιγραφή των αισθητήρων

 

1.4 Εξήγηση της νομοθεσίας και των κανόνων ασφαλείας και των

κανονισμών που αφορούν τη χρήση drones

2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ DRONES40,16
 

3. ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

 

3.1 Ανάλυση της δυναμικής

της πτήσης

 

4

 

0,16

3.2 Ανάλυση της αεροδυναμικής του

drone

 

3.3 Ανάλυση της

ισορροπίας και των κινητήρων

 

4. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

4.1 Τύποι μπαταριών 

4

 

0,16

4.2 Χωρητικότητα και τάση
4.3 Φόρτιση
4.4 Αποθήκευση και συντήρηση
 

 

5. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ DRONES

 

5.1 Βασικές εντολές πτήσης

 

4

 

0,16

 

5.2 Πλοήγηση, ελιγμοί

 

5.3 Λήψη φωτογραφιών και βίντεο

 

5.4 Αντίδραση σε έκτακτες συνθήκες κατά την

πτήση

 

6. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΤΗΣΗΣ

6.1 Έλεγχος καιρικών

συνθηκών

6.2 Έλεγχος για πιθανά εμπόδια στην περιοχή της

πτήσης

 

 

10

 

 

0,40

6.3 Έλεγχος για απαγορεύσεις από την ΥΠΑ στην

περιοχή πτήσης

6.4 Σχεδιασμός ύψους και ταχύτητας πτήσης
6.5 Σχεδιασμός επικάλυψης λήψεων εικόνων
6.6 Έλεγχος check list για την υλοποίηση της πτήσης
7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΤΗΣΕΩΝ50,20
 

 

 

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΛΗΨΕΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GIS

8.1 Επεξήγηση δεδομένων

vector – raster

 

 

 

 

10

 

 

 

 

0,40

8.2 Επεξήγηση βασικών λειτουργιών ενός GIS
8.3 Εμφάνιση των εικόνων από τις πτήσεις σε

περιβάλλον GIS

9. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ESA ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΜΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Α1/Α2/Α3

 

1

 

0,04

 

Μέθοδος υλοποίησης

Μικτή μέθοδος υλοποίησης (17 ώρες σύγχρονη, 24 ώρες ασύγχρονη & 9 ώρες διά ζώσης εκπαίδευσης)

Τεχνικές εκπαίδευσης – Εργαλεία – Εξοπλισμός

 • Υλικό Ασύγχρονης Εκπαίδευσης: Σημειώσεις – Παρουσιάσεις.
 • Πλατφόρμα Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης – Eclass ΚΕΔΙΒΙΜ ΓΠΑ.
 • Διά ζώσης εκπαίδευση: Αίθουσα διδασκαλίας της Ερευνητικής Μονάδας Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Λογισμικό GIS: ARCMAP και
 • Drone και Αισθητήρες συλλογής δεδομένων.

Η διδασκαλία διεξάγεται στο μεγαλύτερο μέρος της μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.

Η ασύγχρονη εκπαίδευση, προσφέρεται μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης E-class ΚΕΔΙΒΙΜ.

Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης E-class ΚΕΔΙΒΙΜ. Πρόκειται για ζωντανά μαθήματα με εισηγητή, τα οποία καλούνται οι εκπαιδευόμενοι να παρακολουθήσουν από το χώρο τους, σε συνεδρίες που λαμβάνουν χώρα σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, χωρίς να είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία.

Με τα διά ζώσης μαθήματα ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσει καλύτερα με τους εισηγητές και τους συνεκπαιδευόμενούς του και να επιλύσει τυχόν απορίες που έχουν προκύψει συνολικά έως τις συναντήσεις αυτές και οι οποίες δε θα ήταν το ίδιο εύκολο να απαντηθούν κατά τις “online” παραδόσεις. Η εκπαίδευση θα γίνει σε χώρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Εκπαιδευτικό Υλικό – Πρόσθετες Πηγές

 • Σημειώσεις
 • Παρουσιάσεις Powerpoint
 • Online μαθήματα GIS
 • Βιντεοπαρουσιάσεις

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης E-class ΚΕΔΙΒΙΜ.

 

Διονύσιος Καλύβας

Είναι πτυχιούχος γεωπόνος Α.Γ.Σ.Α., ενώ φοίτησε στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Χαρτογράφηση – Υδατικές Συνθήκες – Αξιολόγηση Εδαφών (1989) και διδακτορική διατριβή στον τομέα της Αξιολόγησης Εδαφών – Σχεδιασμού Χρήσεων Γης (1991) από το ΓΠΑ.

Εργασιακή – Διδακτική εμπειρία

 • Μέλος ΔΕΠ στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 2005. Καθηγητής στο γνωστικό πεδίο «Αξιολόγηση Γαιών – Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα στη Γεωργία και Χωρική Ανάλυση» στο Τομέα Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
 • Λέκτορας «Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών» του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου (2002 – 2004).
 • Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2000-2002).
 • Επιστημονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθήνας (1993-2018).
 • Ειδικός Επιστήμονας του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) του ΥΠΕΠΘ σε θέματα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (1996-2004).
 • Έχει διδάξει (σε πανεπιστήμια του εσωτερικού και εξωτερικού) πολλά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα όπως: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Στατιστική, Χωρική Στατιστική – Γεωστατιστική, Αξιολόγηση Γαιών, Σχεδιασμός Χρήσεων Γης, Εδαφολογία, Εδαφο-κλιματικό Σύστημα της Αμπέλου.
 • Έχει συμμετοχή, ως επιβλέπων ή ως μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής ή ως μέλος εξεταστικών επιτροπών σε 21 διδακτορικές διατριβές και σε 73 μεταπτυχιακές μελέτες που εκπονήθηκαν στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Δημοσιεύσεις: 51 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές (εκ των οποίων μία ψηφίστηκε από την Διεθνή Εδαφολογική Ένωση, μεταξύ των πέντε καλύτερων σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα των Pedometrics για το έτος δημοσίευσής της), 21 βιβλία/κεφάλαια σε βιβλία, 105 σε πλήρη πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων, 75 σε πρακτικά περιλήψεων συνεδρίων.

Είναι μέλος πολλών επιστημονικών ενώσεων, όπως Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών – HellasGIs (υπήρξε Γενικός Γραμματέας της την περίοδο 2014-2016, Αντιπρόεδρος 2016-2018 και Πρόεδρος της 2018-2021), European Resources Water Association (EWRA), European Weed Science Society (EWRS), Ελληνική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης, Διεθνής Εδαφολογική Ένωση, Ελληνική Εδαφολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον (ΕΠΕΓΕ-HAICTA).

Είναι κριτής επιστημονικών εργασιών σε 25 διεθνή περιοδικά και co-editor στο Remote Sensing and Geoinformatics in Agriculture and Environment (MDPI Topic).

Είναι υπεύθυνος της Μεταπτυχιακής Κατεύθυνσης «Γεωπληροφορική και Χωρική Ανάλυση» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ, ενώ έχει υπάρξει επιστημονικός υπεύθυνος και ερευνητής σε 58 ερευνητικά προγράμματα. Συμμετείχε σε διεθνείς επιτροπές εμπειρογνωμόνων με αντικείμενο την Ευρωπαϊκή Χωρική Συνοχή και Ανάπτυξη (2003-2008) ενώ είχε την ευθύνη του Εργαστηρίου Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών του Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού του Παντείου Πανεπιστημίου (2002 – 2008). Από το 2008 συντονίζει τις δραστηριότητες της Ερευνητικής Μονάδας GIS (www.gis.aua.gr ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι υπεύθυνος της διοργάνωσης των πανελληνίων επιστημονικών συνεδρίων «Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα στη Γεωργία και το Περιβάλλον» (giscongress.aua.gr ) τα οποία ξεκίνησαν το 2015 και πραγματοποιούνται ανά διετία στο ΓΠΑ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σήμερα περιλαμβάνουν τις νέες τεχνολογίες (ψηφιακή γεωργία, γεωργία ακριβείας, gis, remote sensing, geodatabases) και την χωρική ανάλυση στην αξιολόγηση εδαφών και φυσικών πόρων και στην παρακολούθηση καλλιεργειών.

Κωνσταντίνος Σούλης

O Δρ. K. Σούλης Γεωπόνος και Διδάκτορας Γεωπονικών Επιστημών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενα την Γεωπληροφορική την Υδρολογία και τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων. Τα κύρια ερευνητικά και διδακτικά του αντικείμενα είναι: Γεωπληροφορική, Χωρική Ανάλυση, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), Υδρολογία, Αγρο-υδρολογία, Περιβαλλοντική Υδρολογία, Υδρολογική μοντελοποίηση, Υδρομετρία, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Γεωργική Υδραυλική, Αρδεύσεις, ανάπτυξη εφαρμογών Η/Υ και GIS καθώς και σχεδίαση και δημιουργία Γεωγραφικών Βάσεων Δεδομένων. Επίσης έχει εκτεταμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και στην πραγματοποίηση εργασιών πεδίου.

Είναι co-Editor in chief στο Hydrological Sciences Journal, το οποίο είναι ένα από τα πιο ιστορικά και διακεκριμένα περιοδικά στον τομέα της υδρολογίας.

(https://www.tandfonline.com)

Σε αναγνώριση της ποιότητας της προηγούμενης δουλειάς του στο περιοδικό ως Associate Editor έλαβε το βραβείο Best Associate Editor Award 2020.

Επίσης, είναι μέλος του Editorial Board των διεθνών επιστημονικών περιοδικών Remote Sensing και Journal of Mountain Science, είναι Guest Editor στα διακεκριμένα περιοδικά Water Journal, ISPRS International Journal of Geo-Information και FIRE, και έχει πραγματοποιήσει κρίσεις άρθρων σε 62 διακεκριμένα διεθνή περιοδικά (Publons Peer Review Award 2017. 2018 και 2019) καθώς και προτάσεων ερευνητικών προγραμμάτων.

Τα έτη 2021 και 2022 διακρίθηκε με την συμπερίληψή του στους αντίστοιχους καταλόγους του top 2% των ερευνητών παγκοσμίως.

Ο κ. Σούλης έχει υλοποιήσει και συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων του ΓΠΑ καθώς και σε ερευνητικά προγράμματα άλλων ιδρυμάτων.

Γεροντίδης Στυλιανός

Αποφοίτησε από το τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1994) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Διαχείριση Περιβάλλοντος (2000).

Από το 1994 έως το 2000 εργάστηκε σε πολλά ερευνητικά προγράμματα στο Εργαστήριο Εδαφολογίας του Γ.Π.Α. ως υπεύθυνος G.I.S.

Από το 2000 έως το 2002 εργάστηκε σε τεχνικές εταιρείες και στο τμήμα πληροφορικής της Vodafone ως αναλυτής εφαρμογών Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (G.I.S).

Από το 2004 έως το 2007 ήταν υπεύθυνος εκπαίδευσης του προσωπικού της εταιρείας ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. σε θέματα G.I.S. και Τηλεπισκόπησης, στο έργο της ψηφιοποίησης του αρχείου εποικιστικών εκτάσεων του Υπουργείου Γεωργίας.

Από το 2004 έως το 2011 ήταν τεχνικός σύμβουλος G.I.S. στην εταιρεία CREATIVE IMAGE TECHNOLOGIES, για την σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση του πρώτης ελληνικής εφαρμογής πλοήγησης (navigation) οχημάτων.

Από το 2000 έως και σήμερα συμμετέχει στη διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων στο Γ.Π.Α. στα μαθήματα: Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, Σύγχρονες εφαρμογές στην απογραφή των εδαφικών πόρων, εφαρμογές των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο περιβάλλον.

Αντώνιος Καββαδίας

Αποφοίτησε από το τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2008) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Τηλεπισκόπηση και στα Γεωπληροφοριακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο Αutonoma της Βαρκελώνης (2009).

Τα τελευταία 10 χρόνια έχει εργαστεί ως γεωπόνος σε ιδιωτικές εταιρείες και το δημόσιο τομέα καθώς και ως γεωτεχνικός σύμβουλος σε διάφορα επιστημονικά έργα. Είναι πιστοποιημένος χειριστής Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜηΕΑ) (Κατηγορία Α-Β-C) με περισσότερες από 150 πτήσεις σε έργα σχετικά με υδραυλικές, γεωργικές, κατασκευαστικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές. Έχει δραστηριοποιηθεί στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και έχει ενεργό συμμετοχή σε διάφορα διεθνή επιστημονικά συνέδρια, δημοσιεύσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, διαλέξεις και επιστημονικές αποστολές στην Ευρώπη, που σχετίζονται με εφαρμογές ΣΜηΕΑ, Τηλεπισκόπησης και Γεωπληροφορικής. Το 2020 συνεργάστηκε με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και το 2022 με το ΕΛΚΕΘΕ ως Υποψήφιος Διδάκτωρ στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΕΛΙΔΕΚ. Σήμερα είναι επιστημονικός συνεργάτης της Ερευνητικής Μονάδας GIS του ΓΠΑ και της εταιρείας υδραυλικών μελετών Hydroex Α.Ε.

Βασίλειος Σκληρός

Ο Βασίλειος Σκληρός έχει αποφοιτήσει από την Ελληνική Ακαδημία Πολεμικής Αεροπορίας και είναι κάτοχος πτυχίου B.Sc. Δίπλωμα αεροναυτικής επιστήμης με ειδικότητα στη Διαχείριση Εναέριας Κυκλοφορίας και M.B.A (Droneport business plan) από το Cardiff Metropolitan University. Είναι πιστοποιημένος Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας και κάτοχος Άδειας Ιδιωτικού Χειριστή (PPL) με θεωρία ATPL. Είναι ο πρώτος εξουσιοδοτημένος χειριστής και εκπαιδευτής U.A.S στην Αθήνα και είναι επίσης εξεταστής αδειών U.A.S για το H.C.A.A σύμφωνα με τους κανονισμούς της EASA. Ο Βασίλειος Σκληρός είναι ο ιδρυτής της Hellenic Drones.

Οδηγός Σπουδών: