Skip to content

ΚΕΔΙΒΙΜ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.), το οποίο ιδρύθηκε με την αριθμ. 85595/Ζ1/08-06-2018 (ΦΕΚ 2102/τ.Β΄/08-06-2018) υπουργική απόφαση με τίτλο «Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» αποτελεί Μονάδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης, με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη Δια Βίου Μάθηση. 

Κάθε δράση του Πανεπιστημίου και των μελών του, η οποία αφορά στην επιμόρφωση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, κατάρτιση, και εν γένει στη Δια Βίου Μάθηση πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΓΠΑ και διέπεται από τους κανόνες που θέτει το θεσμικό πλαίσιο, η Σύγκλητος και ο Κανονισμός Λειτουργίας. Το Κέντρο μπορεί να οργανώνει και να πραγματοποιεί προγράμματα σπουδών μη τυπικής εκπαίδευσης, τα οποία οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών, καθώς και κάθε μορφής έργο το οποίο σχετίζεται με τη Δια Βίου Μάθηση.

Οι δραστηριότητες του Κέντρου είναι:

 • Επιμόρφωση και κατάρτιση, επικαιροποίηση – εμβάθυνση και διεύρυνση των γνώσεων, των αποφοίτων ανωτάτης εκπαίδευσης, κάθε ηλικίας, στις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά και σε διεπιστημονικά πεδία τα οποία αναπτύσσονται σήμερα με ταχείς ρυθμούς.
 • Επιμόρφωση και κατάρτιση ανέργων που θα επιθυμούσαν να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα καθώς και ανέργων που αναζητούν απασχόληση σε επιχειρήσεις που συνδέονται με τα τρόφιμα και τις υπηρεσίες.
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης η οποία αποδεσμεύει διδάσκοντες και καταρτιζόμενους από το χρόνο και το χώρο.
 • Ανάπτυξη και παραγωγή πρότυπου εγκεκριμένου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Έρευνα στις μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων με στόχο την απόκτηση τεχνογνωσίας.
 • Προγραμματικές Συμφωνίες με Δημόσιους και μη Κρατικούς Φορείς, (με τις Περιφέρειες, τους Δήμους, τους Εκπαιδευτικούς και Επαγγελματικούς Φορείς, με τα Κοινωφελή Ιδρύματα), με σκοπό την διάγνωση αναγκών σχετικά με την επιμόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού. Επιπρόσθετα θα υποστηρίζεται η Συμβουλευτική καθώς και η Διαπολιτισμική εκπαίδευση και υποστήριξη προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού.
 • Συμμετοχή σε δράσεις επιμόρφωσης προσωπικού επιχειρήσεων και διαρθρωτικής προσαρμογής. Αφορά δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα παραγωγής, των επιχειρήσεων τροφίμων, των χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων (Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες,
  Επενδυτικές Εταιρείες), των επιχειρήσεων εστίασης και γαστρονομίας, των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις μεταφορές (Logistics), των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ποιοτικό έλεγχο, στην πιστοποίηση και στις συσκευασίες, καθώς και των επιχειρήσεων οι οποίες εφαρμόζουν επιχειρηματικά σχέδια αναδιάρθρωσης.
 • Υποστήριξη δράσεων για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας μέσω επιχειρηματικών σχεδίων από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (φοιτητές, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, μέλη ΔΕΠ). Τα προγράμματα αυτά θα στηρίζονται από το Innovinagri που είναι η βασική δομή της επιχειρηματικότητας, της
  καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (www.innovinagri.aua.gr).

Τα όργανα Διοίκησης του Κέντρου είναι τα εξής:

1. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθηγητής Εμμανουήλ Φλεμετάκης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Θεμάτων, Διά Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας

2. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Συμβούλιο αποτελείται από:

 • Τον Πρόεδρο
 • Έναν (1) εκπρόσωπο κάθε Σχολής του Ιδρύματος. Οι εκπρόσωποι αυτοί με τους αναπληρωτές του ορίζονται ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής, με τετραετή θητεία.
  Το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΓΠΑ, αποτελείται από τους παρακάτω εκπροσώπους των Σχολών:

Σχολή Επιστημών των Φυτών
Τακτικό μέλος, Οικονόμου Γαρυφαλλιά, Καθηγήτρια
Αναπληρωματικό μέλος, Ρούσσος Πέτρος, Καθηγητής

Σχολή Επιστημών των Ζώων
Τακτικό μέλος, Πολίτης Ιωάννης, Καθηγητής
Αναπληρωματικό μέλος, Χατζηγεωργίου Ιωάννης, Καθηγητής

Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής
Τακτικό μέλος, Καραβίτης Χρίστος, Καθηγητής
Αναπληρωματικό μέλος, Παπανικολάου Ιωάννης, Καθηγητής

Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
Τακτικό μέλος, Κουτσούρης Αλέξανδρος, Καθηγητής
Αναπληρωματικό μέλος, Μερτζάνης Αριστείδης, Καθηγητής

Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής
Τακτικό μέλος, Πανάγου Ευστάθιος, Καθηγητής
Αναπληρωματικό μέλος, Παππάς Χρήστος, Καθηγητής

Σχολή Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
Τακτικό μέλος, Ντούνη Ελένη, Καθηγήτρια
Αναπληρωματικό μέλος, Λάμπρου Νικόλαος, Καθηγητής


3. ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των προγραμμάτων του Κέντρου ορίζονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ και η σχετική απόφαση αποστέλλεται προς έγκριση στα αρμόδια όργανα. Η απόφαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί μετά την άπρακτη πάροδο 10 εργασίμων ημερών.

Σκοπός

Κάθε δράση του Πανεπιστημίου και των μελών του, η οποία αφορά στην επιμόρφωση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, κατάρτιση, και εν γένει στη Δια Βίου Μάθηση πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΓΠΑ και διέπεται από τους κανόνες που θέτει το θεσμικό πλαίσιο, η Σύγκλητος και ο Κανονισμός Λειτουργίας.

Οι βασικοί άξονες δράσεις του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι οι κάτωθι:

 • Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης, Κατάρτισης και εν γένει Δια Βίου Μάθησης καθώς και Επιμορφωτικών σεμιναρίων.
 • Ανάπτυξη Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.
 • Σύναψη Προγραμματικών Συμφωνιών με τις Περιφέρειες και τους Δήμους.
 • Εκπαιδευτικούς και Επαγγελματικούς φορείς, Κοινωφελή Ιδρύματα καθώς και άλλους Δημόσιους και μη Κρατικούς φορείς.
 • Συμμετοχή σε Δράσεις Επιμόρφωσης Προσωπικού Επιχειρήσεων και Διαρθρωτικής Προσαρμογής.
 • Δράσεις Υποστήριξης για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας.
 • Πιστοποίηση Προσόντων.
Πλαίσιο Λειτουργίας

Ίδρυση ΚΕΔΙΒΙΜ στα ΑΕΙ,  Άρθρο 48 Ν. 4485/17 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ. Α’)

Ίδρυση ΚΕΔΙΒΙΜ – ΓΠΑ,  ΥΑ 85595/Ζ1/08-06-2018 (ΦΕΚ 2102/τ.Β΄/08-06-2018)

Κανονισμός Λειτουργίας ΚΕΔΙΒΙΜ – ΓΠΑ, (ΦΕΚ 2934/12-7-2019/τ.Β΄) 

Θεσμικό Πλαίσιο ΚΕΔΙΒΙΜ/ΓΠΑ  (Ν. 4957, άρθρο 112-123 (ΦΕΚ141/Α/21.7.2022)