ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Κέντρο επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης παρέχει προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιμόρφωσης, και εν γένει Δια Βίου Μάθησης καθώς και επιμορφωτικά σεμινάρια που διασυνδέουν τη θεωρητική με την πρακτική γνώση αναπτύσσοντας κυρίως την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Τα προγράμματα που παρέχει το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων και υλοποιούνται με τρεις διαφορετικές μεθόδους:

  • Δια ζώσης προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται με δομημένο πρόγραμμα σπουδών, σε συγκεκριμένο χώρο με σαφή διάρκεια και ωρολόγιο πρόγραμμα.
  • Εξ αποστάσεως προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται αμιγώς με τη χρήση Μεθόδων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με ειδική πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλα προσαρμοσμένο στη μέθοδο αυτή και κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης των εκπαιδευομένων.
  • Μικτά προγράμματα με συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό υλικό και ο τρόπος παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και στις δυο μορφές μάθησης και χρησιμοποιείται ειδική πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 

Τα παρεχόμενα προγράμματα στοχεύουν στην:

  • επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση, που οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων,
  • επικαιροποίηση και εμβάθυνση των γνώσεων των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης τους,
  • διεύρυνση των γνώσεων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διαφορετικής της δικής τους επιστήμης αντικείμενα, κυρίως διεπιστημονικού ενδιαφέροντος,
  • επιμόρφωση του γενικού πληθυσμού ενηλίκων και
  • επαγγελματική κατάρτιση εργαζομένων ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

 

ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Βιώσιμη Ανάπτυξη: Περιβάλλον, Οικονομία και Κοινωνία

Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και οικονομικής δραστηριότητας στον αγροτικό χώρο

Πρωτογενής τομέας: Βελτίωση παραγωγικών μεθόδων και νέες τεχνολογίες

Τρόφιμα και Διατροφή

Θέματα Γενικού Ενδιαφέροντος